مسافران نوروزی در میامی اسکان اضطراری داده شدند

مسافران نوروزی در میامی اسکان اضطراری داده شدند
دبیر ستاد هماهنگی خدمات سفر شهرستان میامی گفت: با توجه به نامساعد بودن شرایط جوی، برای سومین شب متوالی مسافران نوروزی در این شهرستان اسکان اضطراری داده شدند.

مسافران نوروزی در میامی اسکان اضطراری داده شدند

دبیر ستاد هماهنگی خدمات سفر شهرستان میامی گفت: با توجه به نامساعد بودن شرایط جوی، برای سومین شب متوالی مسافران نوروزی در این شهرستان اسکان اضطراری داده شدند.
مسافران نوروزی در میامی اسکان اضطراری داده شدند

نخبگان

View more posts from this author