مسبب ناآرامی در مؤسسه کاسپین مدیرعامل آن است/ احتمال تفحص از وزارت اقتصاد

مسبب ناآرامی در مؤسسه کاسپین مدیرعامل آن است/ احتمال تفحص از وزارت اقتصاد
نماینده مردم اصفهان در مجلس با بیان اینکه مسبب ناآرامی در مؤسسه کاسپین مدیرعامل آن است، از احتمال تحقیق و تفحص از وزارت اقتصاد خبر داد.

مسبب ناآرامی در مؤسسه کاسپین مدیرعامل آن است/ احتمال تفحص از وزارت اقتصاد

نماینده مردم اصفهان در مجلس با بیان اینکه مسبب ناآرامی در مؤسسه کاسپین مدیرعامل آن است، از احتمال تحقیق و تفحص از وزارت اقتصاد خبر داد.
مسبب ناآرامی در مؤسسه کاسپین مدیرعامل آن است/ احتمال تفحص از وزارت اقتصاد

View more posts from this author