مستند خبرگزاری فارس مشکل آب شرب «شیرعلی‌آباد» را حل کرد/ واکنش مثبت استاندار به رسانه

مستند خبرگزاری فارس مشکل آب شرب «شیرعلی‌آباد» را حل کرد/ واکنش مثبت استاندار به رسانه
استاندار گلستان پس از حضور در روستا دستور ویژه به مدیران آب و فاضلاب شهری و روستایی استان، برای حل مشکل آب روستای «شیرعلی‌آباد» گرگان را صادر کرد.

مستند خبرگزاری فارس مشکل آب شرب «شیرعلی‌آباد» را حل کرد/ واکنش مثبت استاندار به رسانه

استاندار گلستان پس از حضور در روستا دستور ویژه به مدیران آب و فاضلاب شهری و روستایی استان، برای حل مشکل آب روستای «شیرعلی‌آباد» گرگان را صادر کرد.
مستند خبرگزاری فارس مشکل آب شرب «شیرعلی‌آباد» را حل کرد/ واکنش مثبت استاندار به رسانه

View more posts from this author