مسجدالاقصی، قبله جهاد مسلمانان است

مسجدالاقصی، قبله جهاد مسلمانان است
دبیرکل جنبش توحید اسلامی لبنان گفت: اگرچه قبله عبادت مسلمانان کعبه بوده، اما مسجدالاقصی، قبله جهاد برای مسلمانان است و جنگ صهیونیست تنها با فلسطین نیست بلکه جنگ آنها ضد همه جهان اسلام است.

مسجدالاقصی، قبله جهاد مسلمانان است

دبیرکل جنبش توحید اسلامی لبنان گفت: اگرچه قبله عبادت مسلمانان کعبه بوده، اما مسجدالاقصی، قبله جهاد برای مسلمانان است و جنگ صهیونیست تنها با فلسطین نیست بلکه جنگ آنها ضد همه جهان اسلام است.
مسجدالاقصی، قبله جهاد مسلمانان است

View more posts from this author