مسجد جامع ورامین؛ شاهکار دوره ایلخانی

مسجد جامع ورامین؛ شاهکار دوره ایلخانی
مسجد جامع ورامین، مسجدی قدیمی مربوط به دوره ایلخانی است و شاهکار این دوره محسوب می‌شود، ساخت این مسجد در دوره سلطان محمد خدابنده آغاز و در دوره پسرش به پایان رسید.

مسجد جامع ورامین؛ شاهکار دوره ایلخانی

مسجد جامع ورامین، مسجدی قدیمی مربوط به دوره ایلخانی است و شاهکار این دوره محسوب می‌شود، ساخت این مسجد در دوره سلطان محمد خدابنده آغاز و در دوره پسرش به پایان رسید.
مسجد جامع ورامین؛ شاهکار دوره ایلخانی

View more posts from this author