مسجد نصیرالملک نگین بافت تاریخی شیراز است

مسجد نصیرالملک نگین بافت تاریخی شیراز است
مسجد نصیرالملک بنای تاریخی بی‌نظیری است که در گودعربان و خیابان لطفعلی‌خان زند قرار دارد. تلالو نوری که با پنجره‌های رنگی شبستان این مسجد در ساعات اولیه صبح ایجاد می‌شود گردشگران فراوانی را از داخل و خارج از کشور به خود فرا می‌خواند.

مسجد نصیرالملک نگین بافت تاریخی شیراز است

مسجد نصیرالملک بنای تاریخی بی‌نظیری است که در گودعربان و خیابان لطفعلی‌خان زند قرار دارد. تلالو نوری که با پنجره‌های رنگی شبستان این مسجد در ساعات اولیه صبح ایجاد می‌شود گردشگران فراوانی را از داخل و خارج از کشور به خود فرا می‌خواند.
مسجد نصیرالملک نگین بافت تاریخی شیراز است

View more posts from this author