مسمومیت 11 مسافر بر اثر استشمام گاز منواکسید کربن در فارس

مسمومیت 11 مسافر بر اثر استشمام گاز منواکسید کربن در فارس
رئیس اورژانس استان فارس گفت: روز گذشته بر اثر اسشتمام گاز منواکسید کربن 11 نفر از میهمانان نوروزی مسموم شدند.

مسمومیت 11 مسافر بر اثر استشمام گاز منواکسید کربن در فارس

رئیس اورژانس استان فارس گفت: روز گذشته بر اثر اسشتمام گاز منواکسید کربن 11 نفر از میهمانان نوروزی مسموم شدند.
مسمومیت 11 مسافر بر اثر استشمام گاز منواکسید کربن در فارس

View more posts from this author