مسمومیت 4 نفر در رزن با قارچ سمی

مسمومیت 4 نفر در رزن با قارچ سمی
مدیر روابط عمومی مرکز حوادث و فوریت‌های پزشکی همدان از مسمومیت چهار نفر از اعضای یک خانواده در اثر مصرف قارچ سمی در شهرستان رزن خبر داد و گفت: یک نفر از آنها در اثر مسمومیت شدید با قارچ سمی فوت کرد.

مسمومیت 4 نفر در رزن با قارچ سمی

مدیر روابط عمومی مرکز حوادث و فوریت‌های پزشکی همدان از مسمومیت چهار نفر از اعضای یک خانواده در اثر مصرف قارچ سمی در شهرستان رزن خبر داد و گفت: یک نفر از آنها در اثر مسمومیت شدید با قارچ سمی فوت کرد.
مسمومیت 4 نفر در رزن با قارچ سمی

View more posts from this author