مسکن در آستانه رونقی دوباره/ بزودی جهش قیمت در بازار مسکن

مسکن در آستانه رونقی دوباره/ بزودی جهش قیمت در بازار مسکن
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به تصمیمات اخیر انتظار می‌رود وضعیت مسکن در آینده کمی بهبود یابد، فنر مسکن سال‌هاست که نگه‌داشته شده و با تصمیمات گرفته‌شده از سوی دولت رها می‌شود و شاهد جهش قیمت در بازار مسکن خواهیم شد.

مسکن در آستانه رونقی دوباره/ بزودی جهش قیمت در بازار مسکن

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به تصمیمات اخیر انتظار می‌رود وضعیت مسکن در آینده کمی بهبود یابد، فنر مسکن سال‌هاست که نگه‌داشته شده و با تصمیمات گرفته‌شده از سوی دولت رها می‌شود و شاهد جهش قیمت در بازار مسکن خواهیم شد.
مسکن در آستانه رونقی دوباره/ بزودی جهش قیمت در بازار مسکن

View more posts from this author