مسکن مهر قابل نقد نیست

مسکن مهر قابل نقد نیست
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: مسکن مهر غیرقابل نقد است و اگر هم نقدی وجود دارد بر کمبودهایی است که در عرصه زیربناها و زیرساخت‌ها دیده می‌شود.

مسکن مهر قابل نقد نیست

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: مسکن مهر غیرقابل نقد است و اگر هم نقدی وجود دارد بر کمبودهایی است که در عرصه زیربناها و زیرساخت‌ها دیده می‌شود.
مسکن مهر قابل نقد نیست

View more posts from this author