مسکوت ماندن 10 ساله پروژه استخر آبیک

مسکوت ماندن 10 ساله پروژه استخر آبیک
در جلسه کمیته برنامه‌ریزی شهرستان آبیک از مسکوت ماندن اجرای 10 ساله پروژه استخر مجموعه ورزشی پیامبر اعظم(ص) شهر آبیک سخن به میان آمد.

مسکوت ماندن 10 ساله پروژه استخر آبیک

در جلسه کمیته برنامه‌ریزی شهرستان آبیک از مسکوت ماندن اجرای 10 ساله پروژه استخر مجموعه ورزشی پیامبر اعظم(ص) شهر آبیک سخن به میان آمد.
مسکوت ماندن 10 ساله پروژه استخر آبیک

View more posts from this author