مشارکت مدنی با تکیه بر اصول شهروندی و اعتماد اجتماعی است

مشارکت مدنی با تکیه بر اصول شهروندی و اعتماد اجتماعی است
شالوده و بنیان مشارکت مدنی را اصول شهروندی، اعتماد اجتماعی و حقوق متقابلی تشکیل می‌دهد که ضروری است بیش از هر زمان دیگر مورد توجه قرار گیرد.

مشارکت مدنی با تکیه بر اصول شهروندی و اعتماد اجتماعی است

شالوده و بنیان مشارکت مدنی را اصول شهروندی، اعتماد اجتماعی و حقوق متقابلی تشکیل می‌دهد که ضروری است بیش از هر زمان دیگر مورد توجه قرار گیرد.
مشارکت مدنی با تکیه بر اصول شهروندی و اعتماد اجتماعی است

مدلینگ

View more posts from this author