مشارکت مردم در ساخت بیمارستان الغدیر ابهر قابل توجه بوده است/ قاضی‌زاده به مجلس معرفی شود، بیش از 90 درصد رأی می‌آورد

مشارکت مردم در ساخت بیمارستان الغدیر ابهر قابل توجه بوده است/ قاضی‌زاده به مجلس معرفی شود، بیش از 90 درصد رأی می‌آورد
نماینده مردم ابهر، خرم‌دره و سلطانیه در مجلس شورای اسلامی گفت: مشارکت مردم در ساخت بیمارستان الغدیر ابهر قابل توجه بوده است.

مشارکت مردم در ساخت بیمارستان الغدیر ابهر قابل توجه بوده است/ قاضی‌زاده به مجلس معرفی شود، بیش از 90 درصد رأی می‌آورد

نماینده مردم ابهر، خرم‌دره و سلطانیه در مجلس شورای اسلامی گفت: مشارکت مردم در ساخت بیمارستان الغدیر ابهر قابل توجه بوده است.
مشارکت مردم در ساخت بیمارستان الغدیر ابهر قابل توجه بوده است/ قاضی‌زاده به مجلس معرفی شود، بیش از 90 درصد رأی می‌آورد

View more posts from this author