مشاور ستاد بازسازی عتبات عالیات شهرستان ری منصوب شد

مشاور ستاد بازسازی عتبات عالیات شهرستان ری منصوب شد
رئیس ستاد عتبات عالیات شهرستان ری در حکمی مشاور اقتصادی این ستاد را منصوب کرد.

مشاور ستاد بازسازی عتبات عالیات شهرستان ری منصوب شد

رئیس ستاد عتبات عالیات شهرستان ری در حکمی مشاور اقتصادی این ستاد را منصوب کرد.
مشاور ستاد بازسازی عتبات عالیات شهرستان ری منصوب شد

View more posts from this author