مشروبات الکلی 43 نفر را راهی بیمارستان کرد/ اقدام خطرناک قاچاقچیان در پلمب مشروبات الکلی

مشروبات الکلی 43 نفر را راهی بیمارستان کرد/ اقدام خطرناک قاچاقچیان در پلمب مشروبات الکلی
43 نفر بر اثر مصرف مشروبات الکلی تقلبی در فسا و استهبان راهی بیمارستان شدند که یک نفر از آنها فوت کرد.

مشروبات الکلی 43 نفر را راهی بیمارستان کرد/ اقدام خطرناک قاچاقچیان در پلمب مشروبات الکلی

43 نفر بر اثر مصرف مشروبات الکلی تقلبی در فسا و استهبان راهی بیمارستان شدند که یک نفر از آنها فوت کرد.
مشروبات الکلی 43 نفر را راهی بیمارستان کرد/ اقدام خطرناک قاچاقچیان در پلمب مشروبات الکلی

View more posts from this author