مشکلات کارخانه قند قهستان باید به‌صورت ریشه‌ای رفع شود

مشکلات کارخانه قند قهستان باید به‌صورت ریشه‌ای رفع شود
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان‌جنوبی گفت: مشکلات کارخانه قهستان باید به‌صورت ریشه‌ای حل شود تا نگران تعطیلی آن در آینده نباشیم.

مشکلات کارخانه قند قهستان باید به‌صورت ریشه‌ای رفع شود

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان‌جنوبی گفت: مشکلات کارخانه قهستان باید به‌صورت ریشه‌ای حل شود تا نگران تعطیلی آن در آینده نباشیم.
مشکلات کارخانه قند قهستان باید به‌صورت ریشه‌ای رفع شود

View more posts from this author