مشکل دولت‌ها عدم شناخت آمریکاست/ دیپلماسی ولایت فقیه آمریکا را از منطقه بیرون انداخت

مشکل دولت‌ها عدم شناخت آمریکاست/ دیپلماسی ولایت فقیه آمریکا را از منطقه بیرون انداخت
عضو هیات علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) گفت: هنر رهبری این است که سیاست‌های جمهوری اسلامی را با قدرت تمام به پیش می‌برد و همین دیپلماسی ولایت فقیه، آمریکا را از منطقه بیرون انداخت.

مشکل دولت‌ها عدم شناخت آمریکاست/ دیپلماسی ولایت فقیه آمریکا را از منطقه بیرون انداخت

عضو هیات علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) گفت: هنر رهبری این است که سیاست‌های جمهوری اسلامی را با قدرت تمام به پیش می‌برد و همین دیپلماسی ولایت فقیه، آمریکا را از منطقه بیرون انداخت.
مشکل دولت‌ها عدم شناخت آمریکاست/ دیپلماسی ولایت فقیه آمریکا را از منطقه بیرون انداخت

View more posts from this author