مشکل نقدینگی مجتمع صنعتی و لوله‌گستر اسفراین برطرف می‌شود

مشکل نقدینگی مجتمع صنعتی و لوله‌گستر اسفراین برطرف می‌شود
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: مشکل نقدینگی مجتمع صنعتی و لوله‌گستر اسفراین طی یک ماه آینده برطرف خواهد شد.

مشکل نقدینگی مجتمع صنعتی و لوله‌گستر اسفراین برطرف می‌شود

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: مشکل نقدینگی مجتمع صنعتی و لوله‌گستر اسفراین طی یک ماه آینده برطرف خواهد شد.
مشکل نقدینگی مجتمع صنعتی و لوله‌گستر اسفراین برطرف می‌شود

سپهر نیوز

View more posts from this author