مصالح نامرغوب در تولید و پخش آسفالت بی کیفیت شهر زنجان مؤثر است

مصالح نامرغوب در تولید و پخش آسفالت بی کیفیت شهر زنجان مؤثر است
شهردار زنجان، نبود مصالح مرغوب در شهر زنجان را از دلایل تخریب آسفالت پخش شده در معابر شهر زنجان دانست و گفت: قیر و مصالح نامرغوب مورد استفاده به تسریع آسفالت‌های توزیع شده کمک کرده است.

مصالح نامرغوب در تولید و پخش آسفالت بی کیفیت شهر زنجان مؤثر است

شهردار زنجان، نبود مصالح مرغوب در شهر زنجان را از دلایل تخریب آسفالت پخش شده در معابر شهر زنجان دانست و گفت: قیر و مصالح نامرغوب مورد استفاده به تسریع آسفالت‌های توزیع شده کمک کرده است.
مصالح نامرغوب در تولید و پخش آسفالت بی کیفیت شهر زنجان مؤثر است

تلگرام

View more posts from this author