مطالبه‌گری دانشجویان باعث بازدارندگی فساد در جامعه می‌شود/ تکبر و غرور برخی مسوولان موجب عدم انتقاد از آنان شده است

مطالبه‌گری دانشجویان باعث بازدارندگی فساد در جامعه می‌شود/ تکبر و غرور برخی مسوولان موجب عدم انتقاد از آنان شده است
دبیر جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه تبریز با بیان اینکه مطالبه‌گری به‌حق دانشجویان باعث بازدارندگی فساد در جامعه می‌‌شود، گفت: متأسفانه اغلب مسوولان این اجازه را نمی‌دهند که دانشجو از آنها نسبت به عملکردشان سوال بپرسد که البته به تکبر و غرور کاذب آنان برمی‌گردد.

مطالبه‌گری دانشجویان باعث بازدارندگی فساد در جامعه می‌شود/ تکبر و غرور برخی مسوولان موجب عدم انتقاد از آنان شده است

دبیر جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه تبریز با بیان اینکه مطالبه‌گری به‌حق دانشجویان باعث بازدارندگی فساد در جامعه می‌‌شود، گفت: متأسفانه اغلب مسوولان این اجازه را نمی‌دهند که دانشجو از آنها نسبت به عملکردشان سوال بپرسد که البته به تکبر و غرور کاذب آنان برمی‌گردد.
مطالبه‌گری دانشجویان باعث بازدارندگی فساد در جامعه می‌شود/ تکبر و غرور برخی مسوولان موجب عدم انتقاد از آنان شده است

View more posts from this author