مطالعه انتقال آب به اردبیل باید 20 سال پیش انجام می‌گرفت

مطالعه انتقال آب به اردبیل باید 20 سال پیش انجام می‌گرفت
نائب‌رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس گفت: طرح مطالعاتی انتقال آب به اردبیل باید 20 سال پیش انجام می‌شد که به دلیل ناکارآمدی مدیران دستگاه‌های متولی در آن دوره مسکوت مانده است.

مطالعه انتقال آب به اردبیل باید 20 سال پیش انجام می‌گرفت

نائب‌رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس گفت: طرح مطالعاتی انتقال آب به اردبیل باید 20 سال پیش انجام می‌شد که به دلیل ناکارآمدی مدیران دستگاه‌های متولی در آن دوره مسکوت مانده است.
مطالعه انتقال آب به اردبیل باید 20 سال پیش انجام می‌گرفت

View more posts from this author