مظفری‌زاده: بیژن حیدری یک روز بدون اشتباه را سپری کرد

مظفری‌زاده: بیژن حیدری یک روز بدون اشتباه را سپری کرد
کارشناس داور کشورمان عملکرد بیژن حیدری در بازی دو تیم پرسپولیس و نفت آبادان را خوب ارزیابی کرد و گفت: او می‌تواند یکی از بهترین‌های آسیا شود.

مظفری‌زاده: بیژن حیدری یک روز بدون اشتباه را سپری کرد

کارشناس داور کشورمان عملکرد بیژن حیدری در بازی دو تیم پرسپولیس و نفت آبادان را خوب ارزیابی کرد و گفت: او می‌تواند یکی از بهترین‌های آسیا شود.
مظفری‌زاده: بیژن حیدری یک روز بدون اشتباه را سپری کرد

View more posts from this author