معاونت انجمن بین‌المللی اکولوژی سیمای سرزمین (IALE) به یک اصفهانی رسید

معاونت انجمن بین‌المللی اکولوژی سیمای سرزمین (IALE) به یک اصفهانی رسید
سیما فاخران عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان به سمت معاون انجمن بین‌المللی اکولوژی سیمای سرزمین (IALE) انتخاب شد.

معاونت انجمن بین‌المللی اکولوژی سیمای سرزمین (IALE) به یک اصفهانی رسید

سیما فاخران عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان به سمت معاون انجمن بین‌المللی اکولوژی سیمای سرزمین (IALE) انتخاب شد.
معاونت انجمن بین‌المللی اکولوژی سیمای سرزمین (IALE) به یک اصفهانی رسید

View more posts from this author