معرفی آثار راه‌یافته به نخستین جشنواره بین‌المللی جیگی جیگی

معرفی آثار راه‌یافته به نخستین جشنواره بین‌المللی جیگی جیگی
دبیر اولین جشنواره بین المللی هنرهای نمایشی جیگی جیگی گفت: از میان آثار ارسال شده به دبیرخانه این جشنواره، اعضای شورای انتخاب آثار نخستین جشنواره هنرهای نمایشی جیگی‌جیگی 8 اثر را برای اجرا در بخش ایران و 8 اثر را برای بخش بین‌الملل انتخاب کردند.

معرفی آثار راه‌یافته به نخستین جشنواره بین‌المللی جیگی جیگی

دبیر اولین جشنواره بین المللی هنرهای نمایشی جیگی جیگی گفت: از میان آثار ارسال شده به دبیرخانه این جشنواره، اعضای شورای انتخاب آثار نخستین جشنواره هنرهای نمایشی جیگی‌جیگی 8 اثر را برای اجرا در بخش ایران و 8 اثر را برای بخش بین‌الملل انتخاب کردند.
معرفی آثار راه‌یافته به نخستین جشنواره بین‌المللی جیگی جیگی

View more posts from this author