معرفی نخستین روستای انرژی پاک کشور در نیشابور

معرفی نخستین روستای انرژی پاک کشور در نیشابور
رئیس کمیته امداد امام خمینی نیشابور گفت: پس از افتتاح پروژه پنل‌های خورشیدی در روستای چاه‌نسر، این روستا در تولید برق خودکفا و به عنوان نخستین روستای انرژی پاک کشور معرفی می‌شود.

معرفی نخستین روستای انرژی پاک کشور در نیشابور

رئیس کمیته امداد امام خمینی نیشابور گفت: پس از افتتاح پروژه پنل‌های خورشیدی در روستای چاه‌نسر، این روستا در تولید برق خودکفا و به عنوان نخستین روستای انرژی پاک کشور معرفی می‌شود.
معرفی نخستین روستای انرژی پاک کشور در نیشابور

View more posts from this author