معیشت 80 درصد جامعه کارگری با حداقل حقوق/ اصلاح طرح تحول سلامت ضروریست

معیشت 80 درصد جامعه کارگری با حداقل حقوق/ اصلاح طرح تحول سلامت ضروریست
عضو هیأت امنای سازمان تامین اجتماعی گفت: جامعه کارگری زیر خط فلاکت زندگی می‌کند و 80 درصد آن‌ها حداقل حقوق را می‌گیرند.

معیشت 80 درصد جامعه کارگری با حداقل حقوق/ اصلاح طرح تحول سلامت ضروریست

عضو هیأت امنای سازمان تامین اجتماعی گفت: جامعه کارگری زیر خط فلاکت زندگی می‌کند و 80 درصد آن‌ها حداقل حقوق را می‌گیرند.
معیشت 80 درصد جامعه کارگری با حداقل حقوق/ اصلاح طرح تحول سلامت ضروریست

View more posts from this author