مغایرت‌های قانونی تفریغ بودجه 95 بالغ‌بر هزاران تخلف است/ واکنش دولت به گزارش اصلی چیست؟

مغایرت‌های قانونی تفریغ بودجه 95 بالغ‌بر هزاران تخلف است/ واکنش دولت به گزارش اصلی چیست؟
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: گزارش کامل تفریغ بودجه 95 با همه اجزا و تبصره‌ها و تمامی درآمدها و هزینه‌ها به تفکیک هر دستگاه تهیه می‌شود که شاید مغایرت‌های قانونی در این گزارش بالغ‌بر هزاران تخلف باشد.

مغایرت‌های قانونی تفریغ بودجه 95 بالغ‌بر هزاران تخلف است/ واکنش دولت به گزارش اصلی چیست؟

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: گزارش کامل تفریغ بودجه 95 با همه اجزا و تبصره‌ها و تمامی درآمدها و هزینه‌ها به تفکیک هر دستگاه تهیه می‌شود که شاید مغایرت‌های قانونی در این گزارش بالغ‌بر هزاران تخلف باشد.
مغایرت‌های قانونی تفریغ بودجه 95 بالغ‌بر هزاران تخلف است/ واکنش دولت به گزارش اصلی چیست؟

View more posts from this author