مفقود شدن 4 دانشجو در منطقه چاه‌ جام شاهرود صحت ندارد

مفقود شدن 4 دانشجو در منطقه چاه‌ جام شاهرود صحت ندارد
روابط‌عمومی دانشگاه صنعتی شاهرود اعلام کرد، مفقود شدن چهار دانشجو در منطقه چاه جام شاهرود صحت ندارد.

مفقود شدن 4 دانشجو در منطقه چاه‌ جام شاهرود صحت ندارد

روابط‌عمومی دانشگاه صنعتی شاهرود اعلام کرد، مفقود شدن چهار دانشجو در منطقه چاه جام شاهرود صحت ندارد.
مفقود شدن 4 دانشجو در منطقه چاه‌ جام شاهرود صحت ندارد

View more posts from this author