مقابل اسپانیا تیم دست و پا بسته‌ای نبودیم/ فوتبال پایه ایران نیاز به حمایت‌های بیشتری دارد

مقابل اسپانیا تیم دست و پا بسته‌ای نبودیم/ فوتبال پایه ایران نیاز به حمایت‌های بیشتری دارد
فوتبالیست هرمزگانی تیم ملی فوتبال نوجوانان کشورمان گفت: فوتبال پایه ایران نیاز به حمایت‌های بیشتری دارد و امیدوارم که این حمایت‌ها صورت گیرد.

مقابل اسپانیا تیم دست و پا بسته‌ای نبودیم/ فوتبال پایه ایران نیاز به حمایت‌های بیشتری دارد

فوتبالیست هرمزگانی تیم ملی فوتبال نوجوانان کشورمان گفت: فوتبال پایه ایران نیاز به حمایت‌های بیشتری دارد و امیدوارم که این حمایت‌ها صورت گیرد.
مقابل اسپانیا تیم دست و پا بسته‌ای نبودیم/ فوتبال پایه ایران نیاز به حمایت‌های بیشتری دارد

View more posts from this author