مقابل مهرام در کواتر چهارم پراشتباه بودیم/ فقط به بازی بعدی در تهران فکر می‌کنم

مقابل مهرام در کواتر چهارم پراشتباه بودیم/ فقط به بازی بعدی در تهران فکر می‌کنم
سرمربی تیم بسکتبال شهرداری تبریز گفت: در بازی مقابل مهرام و در کوارتر چهارم پراشتباه ظاهر شده و برتری خود را از دست داده و نتیجه را واگذار کردیم.

مقابل مهرام در کواتر چهارم پراشتباه بودیم/ فقط به بازی بعدی در تهران فکر می‌کنم

سرمربی تیم بسکتبال شهرداری تبریز گفت: در بازی مقابل مهرام و در کوارتر چهارم پراشتباه ظاهر شده و برتری خود را از دست داده و نتیجه را واگذار کردیم.
مقابل مهرام در کواتر چهارم پراشتباه بودیم/ فقط به بازی بعدی در تهران فکر می‌کنم

View more posts from this author