مقالات علمی به سمت نیازهای کشور سوق داده شود

مقالات علمی به سمت نیازهای کشور سوق داده شود
امام جمعه خوی تاکید کرد: مسؤولان دانشگاهی باید به علوم پایه، دیپلوماسی علم و سوق دادن مقالات علمی به سمت نیازهای کشور توجه داشته باشند.

مقالات علمی به سمت نیازهای کشور سوق داده شود

امام جمعه خوی تاکید کرد: مسؤولان دانشگاهی باید به علوم پایه، دیپلوماسی علم و سوق دادن مقالات علمی به سمت نیازهای کشور توجه داشته باشند.
مقالات علمی به سمت نیازهای کشور سوق داده شود

آخرین اخبار ورزشی

View more posts from this author