مقام معظم رهبری کار را به مردم واگذار کردند/ امیدی به شعار تحول اقتصادی دولت نیست

مقام معظم رهبری کار را به مردم واگذار کردند/ امیدی به شعار تحول اقتصادی دولت نیست
مسؤول بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور اصفهان گفت: امسال دیگر مقام معظم رهبری کار را به مردم واگذار کردند، چراکه هرجا کار را به مردم واگذار کردیم، مردم کار را به بهترین شکل انجام داده‌اند.

مقام معظم رهبری کار را به مردم واگذار کردند/ امیدی به شعار تحول اقتصادی دولت نیست

مسؤول بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور اصفهان گفت: امسال دیگر مقام معظم رهبری کار را به مردم واگذار کردند، چراکه هرجا کار را به مردم واگذار کردیم، مردم کار را به بهترین شکل انجام داده‌اند.
مقام معظم رهبری کار را به مردم واگذار کردند/ امیدی به شعار تحول اقتصادی دولت نیست

View more posts from this author