مقاومت تنها راه نجات ملت بحرین است

مقاومت تنها راه نجات ملت بحرین است
کارشناس حقوق بین‌الملل گفت: رژیم آل خلیفه دست نشانده رژیم سعودی است و تنها راه موفقیت برای مردم بحرین مقاومت است.

مقاومت تنها راه نجات ملت بحرین است

کارشناس حقوق بین‌الملل گفت: رژیم آل خلیفه دست نشانده رژیم سعودی است و تنها راه موفقیت برای مردم بحرین مقاومت است.
مقاومت تنها راه نجات ملت بحرین است

View more posts from this author