ملت ایران با تعصب کالای ایرانی را به جنس خارجی ترجیح می‌دهند/ شعار «حمایت از کالای ایرانی» پیام بزرگی به تولیدکنندگان داخلی بود

ملت ایران با تعصب کالای ایرانی را به جنس خارجی ترجیح می‌دهند/ شعار «حمایت از کالای ایرانی» پیام بزرگی به تولیدکنندگان داخلی بود
نماینده مردم ماکو، چالدران، شوط و پلدشت در مجلس گفت: ملت ایران با تعصب کالای ایرانی را به جنس خارجی ترجیح می‌دهند.

ملت ایران با تعصب کالای ایرانی را به جنس خارجی ترجیح می‌دهند/ شعار «حمایت از کالای ایرانی» پیام بزرگی به تولیدکنندگان داخلی بود

نماینده مردم ماکو، چالدران، شوط و پلدشت در مجلس گفت: ملت ایران با تعصب کالای ایرانی را به جنس خارجی ترجیح می‌دهند.
ملت ایران با تعصب کالای ایرانی را به جنس خارجی ترجیح می‌دهند/ شعار «حمایت از کالای ایرانی» پیام بزرگی به تولیدکنندگان داخلی بود

View more posts from this author