ملت ایران دیگر مقابل استکبار سر خم نمی‌کند/ ایرانیان امروز در همه عرصه‌ها به خودکفایی رسیده‌اند

ملت ایران دیگر مقابل استکبار سر خم نمی‌کند/ ایرانیان امروز در همه عرصه‌ها به خودکفایی رسیده‌اند
دبیرکل جمعیت فدائیان اسلام گفت: ملت ایران دیگر مقابل استکبار سر خم نمی‌کند چراکه ایرانیان امروز در همه عرصه‌ها به خودکفایی رسیده‌اند.

ملت ایران دیگر مقابل استکبار سر خم نمی‌کند/ ایرانیان امروز در همه عرصه‌ها به خودکفایی رسیده‌اند

دبیرکل جمعیت فدائیان اسلام گفت: ملت ایران دیگر مقابل استکبار سر خم نمی‌کند چراکه ایرانیان امروز در همه عرصه‌ها به خودکفایی رسیده‌اند.
ملت ایران دیگر مقابل استکبار سر خم نمی‌کند/ ایرانیان امروز در همه عرصه‌ها به خودکفایی رسیده‌اند

View more posts from this author