ملت ایران قوی‌تر از انقلابیون روزهای نخست حافظ انقلاب اسلامی هستند

ملت ایران قوی‌تر از انقلابیون روزهای نخست حافظ انقلاب اسلامی هستند
یکی از مراجع تقلید گفت: پیام راهپیمایی 22 بهمن به بیگانگان این است که هیچ خیال باطل دیگری در سر نپرورانند و ملت روز به روز قوی‌تر از انقلابیون روزهای اول انقلاب حافظ آن هستند.

ملت ایران قوی‌تر از انقلابیون روزهای نخست حافظ انقلاب اسلامی هستند

یکی از مراجع تقلید گفت: پیام راهپیمایی 22 بهمن به بیگانگان این است که هیچ خیال باطل دیگری در سر نپرورانند و ملت روز به روز قوی‌تر از انقلابیون روزهای اول انقلاب حافظ آن هستند.
ملت ایران قوی‌تر از انقلابیون روزهای نخست حافظ انقلاب اسلامی هستند

View more posts from this author