ملت ایران هدف داعش را می‌داند

ملت ایران هدف داعش را می‌داند
امام جمعه بهشهر گفت: پیام ملت ایران به دنیای استکبار و نیروهای جاهل داعش این است که می‌دانیم هدف شوم شما برای نابودی اسلام و ایران اسلامی است، اما بدان که ای مگس! عرصه سیمرغ نه جولانگه توست، عرض خود می‎بری و زحمت ما می‎داری.

ملت ایران هدف داعش را می‌داند

امام جمعه بهشهر گفت: پیام ملت ایران به دنیای استکبار و نیروهای جاهل داعش این است که می‌دانیم هدف شوم شما برای نابودی اسلام و ایران اسلامی است، اما بدان که ای مگس! عرصه سیمرغ نه جولانگه توست، عرض خود می‎بری و زحمت ما می‎داری.
ملت ایران هدف داعش را می‌داند

بک لینک قوی

مرکز فیلم

View more posts from this author