ملت ایران 12 فروردین دشمنان نظام را ناامید کردند

ملت ایران 12 فروردین دشمنان نظام را ناامید کردند
نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس با بیان اینکه 12 فروردین روز بزرگ ملی است، گفت: ملت ایران 12 فروردین نقش ناامیدی بر چهره دشمنان نظام جمهوری اسلامی زدند.

ملت ایران 12 فروردین دشمنان نظام را ناامید کردند

نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس با بیان اینکه 12 فروردین روز بزرگ ملی است، گفت: ملت ایران 12 فروردین نقش ناامیدی بر چهره دشمنان نظام جمهوری اسلامی زدند.
ملت ایران 12 فروردین دشمنان نظام را ناامید کردند

View more posts from this author