ملی‌پوشان سرکل کبدی تا مسابقات جهانی به مرز آمادگی می‌رسند/ اعزام 12 کبدی‌کار به مسابقات جهانی

ملی‌پوشان سرکل کبدی تا مسابقات جهانی به مرز آمادگی می‌رسند/ اعزام 12 کبدی‌کار به مسابقات جهانی
سرمربی تیم ملی سرکل کبدی گفت: ملی‌پوشان سرکل کبدی تا مسابقات جهانی به مرز آمادگی می‌رسند.

ملی‌پوشان سرکل کبدی تا مسابقات جهانی به مرز آمادگی می‌رسند/ اعزام 12 کبدی‌کار به مسابقات جهانی

سرمربی تیم ملی سرکل کبدی گفت: ملی‌پوشان سرکل کبدی تا مسابقات جهانی به مرز آمادگی می‌رسند.
ملی‌پوشان سرکل کبدی تا مسابقات جهانی به مرز آمادگی می‌رسند/ اعزام 12 کبدی‌کار به مسابقات جهانی

View more posts from this author