ملی‌پوش ورزش معلولین قم به مدال نقره آسیا و اقیانوسیه دست یافت

ملی‌پوش ورزش معلولین قم به مدال نقره آسیا و اقیانوسیه دست یافت
ملی‌پوش ورزش جانبازان و معلولین استان قم مقام نایب‌ قهرمانی و نقره رقابت‌های بسکتبال با ویلچر قهرمانی آسیا و اقیانوسیه را به ارمغان آورد.

ملی‌پوش ورزش معلولین قم به مدال نقره آسیا و اقیانوسیه دست یافت

ملی‌پوش ورزش جانبازان و معلولین استان قم مقام نایب‌ قهرمانی و نقره رقابت‌های بسکتبال با ویلچر قهرمانی آسیا و اقیانوسیه را به ارمغان آورد.
ملی‌پوش ورزش معلولین قم به مدال نقره آسیا و اقیانوسیه دست یافت

View more posts from this author