ممنوعیت استفاده از ارز مبادله‌ای برای واردات محصولات آجیلی/ توزیع 70 درصد تخمه کشور در میدان خشکبار شهرستان خوی

ممنوعیت استفاده از ارز مبادله‌ای برای واردات محصولات آجیلی/ توزیع 70 درصد تخمه کشور در میدان خشکبار شهرستان خوی
نماینده مردم خوی در مجلس از توزیع 70 درصد تخمه کشور در میدان خشکبار شهرستان خوی خبر داد و گفت: این شهرستان به نوعی بزرگترین میدان خشکبار خاورمیانه محسوب می‌شود.

ممنوعیت استفاده از ارز مبادله‌ای برای واردات محصولات آجیلی/ توزیع 70 درصد تخمه کشور در میدان خشکبار شهرستان خوی

نماینده مردم خوی در مجلس از توزیع 70 درصد تخمه کشور در میدان خشکبار شهرستان خوی خبر داد و گفت: این شهرستان به نوعی بزرگترین میدان خشکبار خاورمیانه محسوب می‌شود.
ممنوعیت استفاده از ارز مبادله‌ای برای واردات محصولات آجیلی/ توزیع 70 درصد تخمه کشور در میدان خشکبار شهرستان خوی

View more posts from this author