ممنوعیت تردد کامیون و کامیونت در محور هراز/ انسداد شبانه محور کندوان

ممنوعیت تردد کامیون و کامیونت در محور هراز/ انسداد شبانه محور کندوان
مدیر مرکز مدیریت راه‌های مازندران گفت: تردد انواع کامیون و کامیونت به‌ جز حاملان موادسوختی و فاسدشدنی تا ساعت 12 امروز در محور هراز ممنوع است.

ممنوعیت تردد کامیون و کامیونت در محور هراز/ انسداد شبانه محور کندوان

مدیر مرکز مدیریت راه‌های مازندران گفت: تردد انواع کامیون و کامیونت به‌ جز حاملان موادسوختی و فاسدشدنی تا ساعت 12 امروز در محور هراز ممنوع است.
ممنوعیت تردد کامیون و کامیونت در محور هراز/ انسداد شبانه محور کندوان

View more posts from this author