منابع بخش دولتی و بانک‌ها قادر به تامین مسکن مورد نیاز جامعه نیستند / لزوم سرمایه‌گذاری خارجی در بخش مسکن کردستان

منابع بخش دولتی و بانک‌ها قادر به تامین مسکن مورد نیاز جامعه نیستند / لزوم سرمایه‌گذاری خارجی در بخش مسکن کردستان
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان گفت: با منابعی که در بخش دولتی و بانک‌ها داریم نمی‌توانیم مسکن مورد نیاز جامعه را تامین کنیم لذا باید سرمایه‌گذاری خارجی جذب شود که دولت به دنبال آن است و ما نیز باید این مساله را در استان پیگیری نماییم.

منابع بخش دولتی و بانک‌ها قادر به تامین مسکن مورد نیاز جامعه نیستند / لزوم سرمایه‌گذاری خارجی در بخش مسکن کردستان

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان گفت: با منابعی که در بخش دولتی و بانک‌ها داریم نمی‌توانیم مسکن مورد نیاز جامعه را تامین کنیم لذا باید سرمایه‌گذاری خارجی جذب شود که دولت به دنبال آن است و ما نیز باید این مساله را در استان پیگیری نماییم.
منابع بخش دولتی و بانک‌ها قادر به تامین مسکن مورد نیاز جامعه نیستند / لزوم سرمایه‌گذاری خارجی در بخش مسکن کردستان

View more posts from this author