منابع حاصل از درآمد هدفمندی یارانه‌ها 76 میلیون نفر را پوشش می‌دهد

منابع حاصل از درآمد هدفمندی یارانه‌ها 76 میلیون نفر را پوشش می‌دهد
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: منابع حاصل از درآمد هدفمندی یارانه‌ها 76 میلیون نفر را پوشش می‌دهد.

منابع حاصل از درآمد هدفمندی یارانه‌ها 76 میلیون نفر را پوشش می‌دهد

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: منابع حاصل از درآمد هدفمندی یارانه‌ها 76 میلیون نفر را پوشش می‌دهد.
منابع حاصل از درآمد هدفمندی یارانه‌ها 76 میلیون نفر را پوشش می‌دهد

View more posts from this author