منابع طبیعی عرصه را بر دست‎اندازان به اراضی ملی تنگ کند

منابع طبیعی عرصه را بر دست‎اندازان به اراضی ملی تنگ کند
رئیس کل دادگستری گلستان گفت: منابع طبیعی استان با تشکیل گشت‎های ویژه نوروزی و سرکشی‎های مداوم، عرصه را بر دست‎اندازان به اراضی ملی و منابع طبیعی، تنگ کند.

منابع طبیعی عرصه را بر دست‎اندازان به اراضی ملی تنگ کند

رئیس کل دادگستری گلستان گفت: منابع طبیعی استان با تشکیل گشت‎های ویژه نوروزی و سرکشی‎های مداوم، عرصه را بر دست‎اندازان به اراضی ملی و منابع طبیعی، تنگ کند.
منابع طبیعی عرصه را بر دست‎اندازان به اراضی ملی تنگ کند

دانلود فیلم

ساخت بنر

View more posts from this author