منابع لازم برای بازسازی خانه‌های آسیب‌دیده در اختیار زلزله‌زدگان کوهبنان قرار گیرد

منابع لازم برای بازسازی خانه‌های آسیب‌دیده در اختیار زلزله‌زدگان کوهبنان قرار گیرد
وزیر کشور گفت: منابع لازم برای بازسازی خانه‌های آسیب‌دیده باید در اختیار زلزله‌زدگان کوهبنان قرار گیرد.

منابع لازم برای بازسازی خانه‌های آسیب‌دیده در اختیار زلزله‌زدگان کوهبنان قرار گیرد

وزیر کشور گفت: منابع لازم برای بازسازی خانه‌های آسیب‌دیده باید در اختیار زلزله‌زدگان کوهبنان قرار گیرد.
منابع لازم برای بازسازی خانه‌های آسیب‌دیده در اختیار زلزله‌زدگان کوهبنان قرار گیرد

View more posts from this author