منظومه فکری امام(ره) استکبارستیز بود/ امیدواریم سفر هیأت دولت تغییری در معیشت مردم ایجاد کند

منظومه فکری امام(ره) استکبارستیز بود/ امیدواریم سفر هیأت دولت تغییری در معیشت مردم ایجاد کند
امام جمعه کرمان گفت: سه اصل شامل استعمارستیزی، استکبارستیزی و استبدادستیزی در منظومه فکری حضرت امام خمینی(ره) وجود داشت که مبارزات مردم را هدایت می‌کرد و انقلاب اسلامی هم با این اصول مدیریت شد.

منظومه فکری امام(ره) استکبارستیز بود/ امیدواریم سفر هیأت دولت تغییری در معیشت مردم ایجاد کند

امام جمعه کرمان گفت: سه اصل شامل استعمارستیزی، استکبارستیزی و استبدادستیزی در منظومه فکری حضرت امام خمینی(ره) وجود داشت که مبارزات مردم را هدایت می‌کرد و انقلاب اسلامی هم با این اصول مدیریت شد.
منظومه فکری امام(ره) استکبارستیز بود/ امیدواریم سفر هیأت دولت تغییری در معیشت مردم ایجاد کند

View more posts from this author