مهارت‌های تخصصی ارتش اقتدار ایران را در جهان برجسته کرده است

مهارت‌های تخصصی ارتش اقتدار ایران را در جهان برجسته کرده است
عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: مهارت‌های تخصصی ارتش قدرت نظامی جمهوری اسلامی ایران را در منطقه خاورمیانه و جهان برجسته کرده است.

مهارت‌های تخصصی ارتش اقتدار ایران را در جهان برجسته کرده است

عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: مهارت‌های تخصصی ارتش قدرت نظامی جمهوری اسلامی ایران را در منطقه خاورمیانه و جهان برجسته کرده است.
مهارت‌های تخصصی ارتش اقتدار ایران را در جهان برجسته کرده است

View more posts from this author