مهرام فاصله را کاهش داد/ نفس تماشاگران تبریزی در سینه حبس شد

مهرام فاصله را کاهش داد/ نفس تماشاگران تبریزی در سینه حبس شد
تیم بسکتبال مهرام تهران در کوارتر سوم فاصله خود را با شهرداری تبریز کاهش داد.

مهرام فاصله را کاهش داد/ نفس تماشاگران تبریزی در سینه حبس شد

تیم بسکتبال مهرام تهران در کوارتر سوم فاصله خود را با شهرداری تبریز کاهش داد.
مهرام فاصله را کاهش داد/ نفس تماشاگران تبریزی در سینه حبس شد

View more posts from this author