مهم‌ترین رویکرد امسال، توسعه دریامحور است/ نگاه ویژه به بحث مشاغل خانگی به دلیل زودبازدهی آن است

مهم‌ترین رویکرد امسال، توسعه دریامحور است/ نگاه ویژه به بحث مشاغل خانگی به دلیل زودبازدهی آن است
فرماندار بندرعباس گفت: مهم‌ترین رویکرد امسال، توسعه دریامحور است یعنی صنایع مرتبط با دریا و آنچه با دریا و دریانوردی در ارتباط است اعم از صنعت گردشگری، صید و صیادی و صنایع دستی مرتبط با مسائل دریایی مدنظر است.

مهم‌ترین رویکرد امسال، توسعه دریامحور است/ نگاه ویژه به بحث مشاغل خانگی به دلیل زودبازدهی آن است

فرماندار بندرعباس گفت: مهم‌ترین رویکرد امسال، توسعه دریامحور است یعنی صنایع مرتبط با دریا و آنچه با دریا و دریانوردی در ارتباط است اعم از صنعت گردشگری، صید و صیادی و صنایع دستی مرتبط با مسائل دریایی مدنظر است.
مهم‌ترین رویکرد امسال، توسعه دریامحور است/ نگاه ویژه به بحث مشاغل خانگی به دلیل زودبازدهی آن است

دانلود نرم افزار

View more posts from this author